Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Xu hướng phát triển khu công nghiệp ở Hưng Yên

Mua bán motor điện / Lắp đặt phòng net trọn gói / Giá máy nóng lạnh kangaroo

Nhìn chung, cơ cấu kinh tế của Hung Yên chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng của khu vực 1 (nông, lâm, ngư nghiệp) và tăng tỉ trọng của khu vực 2 (công nghiệp và xây dựng). So với năm 1995 (trước khi tách tỉnh), thì vào năm 1998, tỉ trọng của khu vực 1 giảm đi
11, 6% (trong khi giá trị tuyệt đối vẫn tăng), tỉ trọng của khu vực 2 tăng lên 11,4%, còn tỉ trọng của khu vực 3 (dịch vụ) hầu như không thay đổi.
Về cơ cấu phân theo thành phân kinh tế, từ năm 1997 ở Hưng Yên đã bắt đầu xuất hiện khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, dẫu rằng vẫn còn nhỏ bé. Năm 1998, khu vực này đạt 150,6 tỉ đồng (theo giá hiện hành), chiếm hơn 4,8% GDP của tỉnh.
Mặc dù cơ cấu nền kinh tế của tỉnh có những chuyển biến tích cực, nhung về cơ bản, hiện nay Hưng Yên vẫn là một tỉnh nông nghiệp. Ngành này đang chiếm 1/2 GDP của tỉnh. Vai trò của khu công nghiệp ngày càng được khẳng định với sự tăng lên về tỉ trọng. Trong lúc đó, các ngành dịch vụ chậm phát triển, chưa đáp úng được yẽu cầu của công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội. Vì vậy, trong những năm tới cần đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.