Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Thuê nhà xưởng khu công nghiệp

Quyền sử dụng đất của cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nứ ngoài, người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam gì khác nhau?
Theo quy định tại Điều 93,110,113, 114, 119 I AI. đất đai, quyền sử dụng đất của cá nhân trong mí và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có những khác nhau cơ bản sau đây:
Quyền sử dụng đất của người Việt Nam định cư ỏ’ nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
Được giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê hàng năm hoặc trả tiền thuê một lần cho cả thời hạn thuê. Được nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người sử dụng đất khác. Được nhận tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất của cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình. Không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trừ trường hợp đất gắn liền với kết cấu hạ tầng khu công nghiệp).
Quyền sử dụng đất của người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
Chỉ được thuê đất trả tiền thuê hàng năm hoặc trả tiền thuê một lần cho cả thời hạn thuê. Được nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các đối tượng sử dụng đất khác {trừ đất của hộ gia đình cá nhân). Kliông được nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. 
Có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dất.
Chỉ được để thừa kê tài sản thuộc sở hữu của mình trên đất giao hoặc thuê.
Ngoài quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, được tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Đất giao có thu tiền sử dụng đất được quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật, được tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Không đưdr tặng cho quvổ sử dụng đát thuê. 

Đối với đất giao hoặc thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê:Được thê chấp, bảo lãnh
quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép lioạt động tại Việt Nam trong thời hạn giao đất, thuê đất.
Đối với đất giao hoặc thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê: Được góp vốn bằng quyền sử dụng đất giao hoặc thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Đối với đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê: Được thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn thuê đất.
Đôi với đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê: Được góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh trong thời hạn thuê đất.