Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Thuê đất khu công nghiệp

Trường hợp nào không thu tiềng thuê đất?
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 142 200f N CP và mục III Phần A Thông tư 120 2005 TT-BT cị trường không phải trả tiền thuê đất bao gồm:
1. Tổ chức, cá nhân được giao đất giao đất khOn thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đât th quy định tại Điều 33, 34 Luật đất đai.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất xây dựng kH ol hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp then I hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt là đất xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phô lu mà khu công nghiệp không trực tiếp sử dụng vào II đích sản xuất kinh doanh, không giao lại, cho chuyển nhượng cho người khác sử dụng làm Iĩựit ln sản xuất kinh doanh, làm công trình công cộng có đích kinh doanh hoặc làm nhà ở theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải tia thuê đất trừ các dự án có thuê đất thực hiện trước 10-12-2005.
Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khíii khoáng sản mà không sử dụng lớp đất mặt Vi lili làm ảnh hưởng đến việc sử dụng lớp đất mặt thi li phải trả tiền thuê đất đối với diện tích không sứ trên mặt đất.