Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Sử dụng đất làm khu công nghiệp

Sử dụng đất để thực hiện:
+ Các dự án phát triển kinh tế quan trọng troi các trường hợp sau: (1) Dự án quan trọng quốc gia I Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; (2) Dự án qim trọng do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trươl đầu tư, bao gồm:
• Các dự án dầu tư không phân biệt nguồn vo quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Xây dựng kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; xậ dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng Phát thanh, truyền hình; kinh doanh casino; sản xu thuốc lá điếu; thành lập cơ sở đào tạo đại học; thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khu kinh tế.
• Dự án đầu tư khác không phân biệt nguồn và có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng Việt Nam I lên trong những lĩnh vực sau: Kinh doanh điện; chế bi luyện kim; xây dựng kết cấu hạ tầng đường đường thủy nội địa; sản xuất, kinh doanh
– Trường hợp doanh nghiệp đổi công trình lấy (1 của Nhà nước thì giá vốn được xác định theo giá trị co trình đã đổi, trừ trường hợp thực hiện theo quy (lị riêng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quy sử dụng dất, quyền thuê đất;
– Đối với đất của doanh nghiệp có nguồn
thừa kế theo pháp luật dân sự; do được cho, biếu,
mà không xác định được giá vốn thì xác định theo các loại đất do úy ban nhân dân tỉnh, thành phù thuộc Trung ương quyết định căn cứ vào Bảng khuni: các loại đất do Chính phủ quy định tại thời điểm kế, cho, biếu, tặng;
Trường hợp đất của doanh nghiệp được thơit cho, biếu, tặng trước năm 1994 thì giá vốn được X1ÍC theo giá các loại đất do úy ban nhân dân tỉnh, I phố trực thuộc Trung ương quyết định năm 1994 vào Bảng khung giá các loại đất quy định tại số 87/CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ.