Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Phát triển các khu công nghiệp ở Hải Dương

Công nghiệp ngoài quốc doanh (chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp) đa có chuyển hiến về chất, ngày càng phát triển đa dạng và rộng khắp. Khu vực này chiếm 16% giá trị sản xuất công nghiệp và 64-65% giá trị sản xuất công nghiệp địa phương. Toàn tỉnh có 45 liợp tác xa, 50 lổ hợp, 35 doanh nghiệp tư nhân và công ti trách nhiệm hữu hạn, 23.400 hộ cá thể và gia đình đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thu hút 79 nghìn lao động. Các ngành cơ khí, thêu ren, giày xuất khẩu… là thế mạnh của khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh. Năm 1997, toàn tỉnh đa hình thành, khôi phục và phát triển 32 làng nghề với £ần 40 nghê truyền thốniĩ ỏ khắp 11 huyện và cả thành phố Hải Dương, từ vùng nông thốn đến thị trấn, thị tứ.
Khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đa có nhiều khởi sắc, đang kích thích Sự tăne trưởng nhanh của sản xuất công nghiệp trên lãnh thổ Hái Dương. Tỉnh có 16 dự án với vốn đầu tư nước neoài vào sản xuất công nghiệp được cấp giấy phép, gồm 8 dự án 100% vốn nước ngoài và 8 dự án liên doanh. Diện tích đất sử dụng là gần 110 ha. Tổng vốn đầu tư đăng kí là 436,8 triệu USD, vốn pháp định là 202,5 triệu USD. Hiện tại có 12 dự án đang triển khai với số vốn thực hiện 57,7 triệu USD. Năm 1996 đa có 6 dự án đi vào sản xuất, đạt doanh thu 1,7 triệu USD, nộp ngân sách 4,4 tỉ đồng Việt Nam, lliu hút 1126 lao động với thu nhập bình quân 500-600 nehìn đồng/người/thán} Các dự án đó là : Công ti may Venture (thành phố Hải Dương) ; Tropicalvvavecorp Ngọc Châu sản xuất nước lọc (thành pho Hải Dươne) ; Công ti trách nhiệm hữu hạn BVT sản xuất hàng may mặc, bật lửa ga (huyện Gia Lộc); Xí nghiệp chế tác kim cương (thanh