Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Phân bố khu công nghiệp ở Hà Nội

Địa chỉ in kẹp file giá rẻ / Quạt phun sương kangaroo / Cổng tự động

Cơ cấu và phân bô khu công nghiệp
Nhìn chung, mạng lưới công nghiệp của Hà Nội là sự kết hợp giữa các xí nghiệp hiện đại với các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giữa các xí nghiệp quốc doanh có quy mô lớn với các cơ sở sản xuất của tập thể và tư nhân có quy mô nhỏ, được phân bố rộng khắp trên toàn lãnh thổ.
về cơ cấu công nghiệp theo hình thức sở hĩru, trên địa bàn thành phố có công nghiệp quốc doanh (Trung ương và địa phương) và công nghiệp ngoài quốc doanh (tập thể và tư nhân) ; trong đó công nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Năm 1999, Hà Nội có 271 xí nghiệp quốc doanh, chiếm 55,8% giá trị sản lượng, và 60% số lao động trong toàn ngành công nghiệp của thành phố. Đây là những xí nghiệp có quy mô lớn với quy trình sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh (tập thể và tư nhân) đã được phát triển, với tỉ trọng ngày một tăng. Năm 1999, giá trị sản lượng công nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 1568,8 tỉ đồng, chiếm 12% giá trị sản lượng công nghiệp toàn thành phố, với gần 5,4 vạn lao động.