Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Hình thức đấu giá, cho thuê đất khu công nghiệp

Hình thức và trình tự đấu giá:
– Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp thoo vòng, liên tục cho đên khi không còn người yêu c iu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất là người t đấu giá.
+ Đối với trường hợp không công bố công kh khởi điểm thì Hội đồng chỉ được công bố giá khơi sau vòng đấu thứ nhất và mức giá trả cao nhất cún đấu này; tuyên bô vòng đâu tiếp theo, xác định số tiếp tục tham gia vòng đấu giá, công bố giá khởi của vòng đấu này. Cuộc đấu giá kết thúc khi xác được mức giá trả cao nhất và không còn người ỉ iitì tham gia đấu giá.
( Trường hợp tất cả các đối tượng tham gia đấu
■ * vỏng đấu thứ nhất đều bỏ mức giá thấp hơn

jệt‘ Il III Uhởi điểm thì Hội đồng tuyên bố cuộc đấu giá ■hk tlianh. Hội đồng sẽ xem xét điều chỉnh lại mức liểm cho phù hợp và tiến hành tổ chức đâu llặl vào một thời điểm khác do Chủ tịch Hội đồng Hkiri < uyết định. D.IU giá công khai bằng lời: đối với trường hợp tuyên bố công khai giá khởi điểm thì Hội đồng chỉ I l’Oiif, bố giá khởi điểm vào lúc bắt đầu thực hiện Hl dấu giá. Người tham gia đấu giá trả giá trực tiếp l< 11 I lẽn tục cho đến khi không còn người yêu cầu Nịt 1*1 t i ốp. Người có mức giá trả cao nhất là người Hptn líiu giá. I lội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có i M> i.lHìg đấu giá quyền sử dụng đất quy định thời gian MỊ tiltil vòng đấu đối với từng hình thức đấu giá.
Trường hợp người trúng đấu giá từ chối không
r
ll quy ồ II sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì người ■I thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét HiliivM trúng giá bổ sung, nếu giá trả của người liền
I Mifm« thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuối HE, NIMI người trúng giá bổ sung từ chối không nhận ■Ml MI í (lụng đất thì Hội đồng đấu giá ra văn bản hủy Vi quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽ xem xét tổ chức Hklft lili vào một thời điểm khác.
L 5: Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá
I Căn cứ vào biên bản đấu giá, Hội đồng đấu giá HỊỊII N< Tài chính (trong trường hợp giao nhiệm vụ đấu giá cho tổ chức của nhà nước có chức năng đấu giá < II sử dụng đất) trình Chủ tịch Uy ban nhân dân cầỉi thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá. 1. Nội dung phê duyệt kết quả đấu giá gồm: Im địa chỉ, số chứng minh nhân dân của người trúng (lAil (ghi rõ tên tổ chức, cá nhân, số tài khoản), vị tri đất, giá trúng, tổng số tiền phải nộp vào ngân s.lrli nước và các nội dung cần thiết khác. Bưởc 6: Giao đất, cấp giấy chứng nhận quy Ạ dụng đất cho người trúng đấu giá 1. Căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả <1flvl của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy x;íc đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất củ« trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường ti mi quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao (I.«I, thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện li 2. Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc ủy baII dân cấp tỉnh hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trườnK Úy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền đưựt’ cấp có trách nhiệm bàn giao đất, cho thuê đất khu công nghiệp trên thực địa, lặp đất, cấp hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy địu pháp luật và các giấy tờ liên quan khác cho người đấu giá theo đúng biên bản đấu giá và quyết định đất, cho thuê dất, đăng ký quyền sử dụng đất và 1.1 thủ tục cho người được sử dụng đất. Quyết định giao đất, cho thuê đất, văn bản tllí và các giấy tờ có liên quan khác là căn cứ để ngiíừl giao đất, thuê đất đăng ký quyền sử dụng đất.