Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Đấu giá cho thuê đất khu công nghiệp

Thẩm quyền quyết định giao đất lliuê đất theo hình thức đấu giá?
t* quy định tại Điều 4 Quy chế đấu giá quyền ■I Il dể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc iluỉ ban hành kèm theo Quyết định 216 2005 iiii quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho llico quy định của pháp luật về đất đai đối với ào, clự án nào thì có thẩm quyền quyết định Illio thuê đất theo hình thức đấu giá đối với . (lự án đó. Cụ thể theo quy định tại Điều 37
.1 II.
lum nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc I iiv<‘t định giao đất, cho thuê đất, đối với tổ ilnl đối với cơ sở tôn giáo; giao đất, cho thuê h n^ười Việt Nam định cư ở nước ngoài; cho it v