Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Đất xây dựng khu công nghiệp

Theo quy định tại Điều 13 Luật đất đai và nghị định 181 2004 NĐ-CP, căn cứ vào mục đích sử dụng đất được phân loại thành 3 nhóm như sau:
Nhóm đất nông nghiệp, bao gồm:
– Đất sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây lâu năm (đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác) và đất trồng cây lâu năm.
– Đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng);Đất nuôi trồng thủy sản; đât làm muối;
– Đất nông nghiệp khác: đất tại nông thôn sử dụng của Luật đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) từ những trường hợp khác, các luật không ghi năm thông qua là có hiệu lực.
đo xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.
2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại sau:
– Đất ỗ bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ỏ tại đô thị;
– Đất chuyên dùng, bao gồm:
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp;
+ Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;