Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu công nghiệp

Bảo đảm thực hiện đầu tư dự án lliơc hiện trong trường hợp nào? Mức bảo Mt ỉ( Imo nhiêu?
Thi0 quy định tại mục III Phần thứ hai Thông tư
I IT-BKH, bảo đảm thực hiện đầu tư dự án là hIiu (lau tư phải thực hiện một trong các biện pháp < ọc, ký quỹ, nộp thư bảo lãnh theo quy định ¡I i< Hơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để bảo đảm nhà ■1 llế11 hành triển khai thực hiện đầu tư dự án theo pAhK lược ký kết. Bảo đảm thực hiện đầu tư dự án uy, (loi với cả hai hình thức dấu thầu và chỉ định M ỊnhA đầu tư phải thực hiện trước khi hợp đồng ệll lựr (ỉiá trị bảo đảm thực hiện đầu tư dự án được ■Mil Inmg hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một Nặt <1 iih tương đương từ 5% đến 10% tổng mức đầu lilm (lau tư được lựa chọn. Trường hợp dự án được l ệ Ih 00 phân kỳ đầu tư thì bảo đảm thực hiện TMự rin sẽ được áp dụng theo mức đầu tư của từng 1. Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền dụng đất: Căn cứ Điều 106, Điều 109 đến Điều 120 Luật