Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Sử dụng đất làm khu công nghiệp

Sử dụng đất để thực hiện: + Các dự án phát triển kinh tế quan trọng troi các trường hợp sau: (1) Dự án quan trọng quốc gia I Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; (2) Dự án qim trọng do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trươl đầu tư, bao gồm: • Các dự án dầu tư không phân biệt nguồn vo quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: Xây dựng kinh doanh cảng[…]

Thuê nhà xưởng khu công nghiệp

Quyền sử dụng đất của cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nứ ngoài, người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam gì khác nhau? Theo quy định tại Điều 93,110,113, 114, 119 I AI. đất đai, quyền sử dụng đất của cá nhân trong mí và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có những khác nhau cơ bản sau đây: Quyền sử dụng đất của[…]

Đất xây dựng khu công nghiệp

Theo quy định tại Điều 13 Luật đất đai và nghị định 181 2004 NĐ-CP, căn cứ vào mục đích sử dụng đất được phân loại thành 3 nhóm như sau: Nhóm đất nông nghiệp, bao gồm: – Đất sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây lâu năm (đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác) và đất trồng cây lâu năm. – Đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất,[…]