Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Cho thuê đất khu công nghiệp

- Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư kết hạ tầng phục vụ công cộng bao gồm các công trình giao thông, điện lực, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, đường ống dẫn xăng đường ống dẫn khí, giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa kỹ thuật, y tế, thể dục, thể thao, chợ; – Sử dụng đất để thực hiện: + Các dự án phát triển kinh[…]

Thuê đất khu công nghiệp

Trường hợp nào không thu tiềng thuê đất? Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 142 200f N CP và mục III Phần A Thông tư 120 2005 TT-BT cị trường không phải trả tiền thuê đất bao gồm: 1. Tổ chức, cá nhân được giao đất giao đất khOn thu tiền sử dụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đât th quy định tại Điều 33, 34 Luật đất đai. 2. Tổ chức, cá nhân sử dụng[…]

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu công nghiệp

Bảo đảm thực hiện đầu tư dự án lliơc hiện trong trường hợp nào? Mức bảo Mt ỉ( Imo nhiêu? Thi0 quy định tại mục III Phần thứ hai Thông tư I IT-BKH, bảo đảm thực hiện đầu tư dự án là hIiu (lau tư phải thực hiện một trong các biện pháp < ọc, ký quỹ, nộp thư bảo lãnh theo quy định ¡I i< Hơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để bảo đảm nhà ■1 llế11 hành[…]

Hình thức đấu giá, cho thuê đất khu công nghiệp

Hình thức và trình tự đấu giá: – Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp thoo vòng, liên tục cho đên khi không còn người yêu c iu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất là người t đấu giá. + Đối với trường hợp không công bố công kh khởi điểm thì Hội đồng chỉ được công bố giá khơi sau vòng đấu thứ nhất và mức giá trả cao nhất cún đấu này; tuyên[…]

Đấu giá cho thuê đất khu công nghiệp

Thẩm quyền quyết định giao đất lliuê đất theo hình thức đấu giá? t* quy định tại Điều 4 Quy chế đấu giá quyền ■I Il dể giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc iluỉ ban hành kèm theo Quyết định 216 2005 iiii quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho llico quy định của pháp luật về đất đai đối với ào, clự án nào thì có thẩm quyền quyết định Illio thuê đất theo[…]