Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Các khu công nghiệp ở Hà Nội

Địa chỉ In phong bì giá rẻ / Lõi lọc nước kangaroo / Cửa tự động

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Nền kinh tế của thành phố phát triển mạnh và cơ cấu kinh tế phức tạp.
Điều này phụ thuộc vào sự hội tụ của nhiều nguồn lực về tự nhiên, kinh tế, xã hội, nhất là vị trí thủ đô của Hà Nội. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế Thủ đô đã có sự thay đổi về chất. Tỉ trọng nông nghiệp giảm đi, tỉ trọng công nghiệp tăng lên đáng kể. Năm 1991, cơ cấu kinh tế trong GDP toàn thành phố như sau : công nghiệp và xây dựng 25,9%, nông – lâm nghiệp 8,1% và dịch vụ 66%. Đến năm 1998, tương ứng là 36,2%, 4,3% và 59,5%. GDP của Hà Nội chiếm 6,4% GDP của cả nước. Hiện nay, tổng GDP của thành phố là 22.948,9 tỉ đồng, đóng góp 35% GDP của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Công nghiệp
Ngành công nghiệp Hà Nội phát triển từ lâu. Từ chỗ là một thành phố tiêu thụ, Hà Nội đã trở thành một thành phố công nghiệp quan trọng. Trong sự đổi mới chung của đất nước, công nghiệp của thành phố đang có những chuyển biến rõ rệt về mọi mặt theo hướng phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần.
Vị trí của khu công nghiệp
Trong phạm vi toàn quốc, Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn thứ hai sau thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, ngành công nghiệp của thành phố chiếm 7,8% giá trị tổng sản lượng công nghiệp cả nước và 44,7% giá trị tổng sản lượng công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Trong phạm vi thành phố, công nghiệp là ngành giữ vị trí quan trọng nhất trong các ngành kinh tế. Năm 1999, công nghiệp đạt giá trị sản lượng là 13.099,3 tỉ đồng (theo giá năm 1994) đóng góp 36% thu nhập quốc dân và thu hút khoảng 29% số lao động trong các ngành kinh tế của thành phố.