Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Các khu công nghiệp lớn ở Hải Phòng

Tinh sơ bộ đến năm 1998, toàn thành phố có 10.703 cơ sở sản xuất khu công nghiệp, bao gồm 10.669 cơ sở thuộc khu vực kinh tế trong mrơc và 34 cơ sở thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kung các xí nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lí trên địa bàn thanh phố là 35.
Công nghiệp đã thu hút được gần 90 nghìn lao động, trong đó có 7 nghìn lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài.
Mải Phòng có cơ cấu ngành công nghiệp tương đối đa dạng. Một •.0 san phẩm công nghiệp chủ yếu là điện (hơn 600 triệu kWh), thép IIII (1,2 vạn tấn), xi măng (khoảng 30 vạn tấn), đất đèn (hơn 2,5 ng,hìn tấn), bao bì pp (gần 500 tấn), thuốc viên (hơn 500 triệu viên) –